วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

 

พันธกิจ

กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล

ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการ ในการดำเนินงานตามแผน และงบประมาณของหน่วยงาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

สร้างเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และสนับสนุน ระบบงานของหน่วยงานในสังกัด ป.ป.ท. ด้านยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล