โครงสร้างและอัตรากำลัง


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

มี 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 10 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน
รวม 19 คน

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

: chaweewan.n@pacc.go.th : 1500

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสลักจิต ณ ลำพูน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

: salakjit.n@pacc.go.th : 1503


นางสาวบังอร เผ่าผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

: bangoon.p@pacc.go.th : 1509

นางสาวจารุณี ชูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป

: jarunee.c@pacc.go.th : 1503

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางสาววรัญญา ชวศุภกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: waranya.c@pacc.go.th : 1514

กิตติคุณ โตรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

: - : -

นายสุวิชา เนียมนิล
นักจัดการงานทั่วไป

: - : 1512

นายศราวุฒิ ทับทิมพลาย
นักจัดการงานทั่วไป

: sarawut.t@pacc.go.th : 1512

นางสาวจุฑาทิพ อาสาณรงค์
นักจัดการงานทั่วไป

: jutatip.a@pacc.go.th : 1515

นายฐาปนะ ทองอุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: - : -

นางสาวศันสนีย์ ฉลูศรี
นิติกร

: - : -

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

: wichitra.c@pacc.go.th : 1505


นายสมชาย เพ็งแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: - : 1510

นางสาวธมน บูรณะบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: - : 1504

นายกฤตธี เผื่อนพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: krittee.p@pacc.go.th : 1504

กลุ่มติดตามและประเมินผล

นางสาวพิมพ์ลดา วัฒนาจารุชวกิตติ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: pimlada.w@pacc.go.th : 1517


นางสาวสุนันทินี ระย้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

: sununtinee.r@pacc.go.th : 1517


นางนงลักษณ์ พงษ์พัฒนะ
นักจัดการงานทั่วไป

: nongluck.p@pacc.go.th : 1512

เมราดา สายสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

: - : 1513