นโยบายและยุทธศาสตร์

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555-2558 PDF File Click

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551-2555 Word File Click PDF File Click

 


แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท.

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2555-2558 PDF File Click