โดย weerayut.k@pacc.go.th เมื่อ 2015-05-28 09:49:40น. view 983

ร่วมสัมมนาบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

xxx

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.) เข้าร่วมการสัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยนายภักดี  โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่าการจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องเน้นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งปราบปรามอย่างจริงจังควบคู่กับการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อีกทั้งต้องยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้มีอำนาจหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดถือประมวลจริยธรรม รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเอกชนต้องยึดหลักบริษัทภิบาลเพื่อลดการทุจริตและติดสินบน ขณะเดียวกันภาคประชาสังคมจะต้องสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ปลุกกระแสไม่ยอมรับการโกง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสื่อมวลชนต้องสร้างความรู้เท่าทันให้ประชาชน และขุดคุ้ยเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล ทั้งนี้ กำหนดเป้าในการประเมินดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2560 ขณะที่นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ ภาคเอกชน กล่าวว่าขณะนี้มีภาคเอกชนไทย 400 บริษัทเข้ามาเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีโครงการขยายผลข้อเสนอให้มีการตกลงคุณธรรมเพื่อสร้างกลไกป้องกันการคอร์รัปชันและสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอย่างรวดเร็ว รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องทางแพ่งและอาญาได้แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เน้นย้ำว่า การทุจริตในระบบข้าราชการยังเกิดขึ้นมาก โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการปล่อยปละละเลยหรือเห็นแก่พวกพ้อง ซึ่งถือว่ามีความผิดทางวินัย แต่ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ทำให้การทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ทำให้คดีการกระทำทุจริตมีกว่า 20,000 คดี อย่างไรก็ตาม ถ้าข้าราชการทุกคนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ การทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้น ประเทศจะเดินหน้าได้ต่อไป ”


ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ (จังหวัดสุราษฎ์ธานี) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติประชุมนัดแรก กำหนดนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและติดตามคดีทุจริตที่สำคัญ สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ในภาครัฐ โครงการสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารระบบงานของสำนักงาน ป.ป.ท. การประชุมการทำจัดทำแผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การประชุมสามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) (Anti-Corruption Organization of Thailand) สหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดยนายมาโนช ชูทุ่งยอ นายธงชัย ดาประพันธ์ และนายวิชาภา ศรีโอษฐ์ เข้าพบหารือ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การประชุมกับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ มอบนโยบายงบปี 2558 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard