โดย weerayut.k@pacc.go.th เมื่อ 2015-09-11 09:35:48น. view 1803

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

xxx

สามารถดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ได้ที่

http://www.moj.go.th/th/2013-04-08-10-17-43


ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมสัมมนาบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ (จังหวัดสุราษฎ์ธานี) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติประชุมนัดแรก กำหนดนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและติดตามคดีทุจริตที่สำคัญ สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ในภาครัฐ โครงการสัมมนา "นโยบาย ทิศทาง และ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารระบบงานของสำนักงาน ป.ป.ท. การประชุมการทำจัดทำแผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การประชุมสามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) (Anti-Corruption Organization of Thailand) สหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดยนายมาโนช ชูทุ่งยอ นายธงชัย ดาประพันธ์ และนายวิชาภา ศรีโอษฐ์ เข้าพบหารือ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การประชุมกับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ มอบนโยบายงบปี 2558 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้ Balanced Scorecard